Program dydaktyczny

Szkoła BIG BEN : fotolia 77435185

 • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową obowiązującą w szkołach publicznych,
 • realizuje program podstawy programowej w dwóch językach- polskim i angielskim,
 • realizuje program nauczania języka angielskiego w wymiarze 7-13 godz. tygodniowo już od klasy 1,
 • stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz sprawdzianów jak w szkołach publicznych,
 • prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,
 • zatrudnia nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.  

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

 • Szkolny Zestaw Programów Nauczania i zestaw podręczników,
 • Program Wychowawczy Szkoły, 

W zakresie działalności dydaktycznej szkoła zapewnia uczniom w szczególności realizację określonego przez podstawę programową programu nauczania początkowego w poszerzonej formie:

 • treści polonistyczne,
 • matematyczne,
 • przyrodnicze,
 • wychowanie fizyczne realizowane poprzez różne aktywności (basen, balet, dyscypliny sportowe)
 • język angielski (do 13 godzin tygodniowo) 

 

Extra: BIG BANG! czyli eksplozja pomysłów ludzi BIG BENa 

Autorskie programy nauczania oraz przedmioty spoza podstawy programowej:

 • język angielski prowadzony przez anglistów oraz native'a w ciekawy innowacyjny sposób, w oparciu o licencjonowane programy
 • przedmiot KULTURA BRYTYJSKA realizowany w języku angielskim przez nauczyciela anglistę. Rok szkolny jest ułożony według dwóch kalendarzy- polskiego i angielskiego

fotolia 73743515

 • warsztaty matematyczne
 • warsztaty z psychologiem
 • zajęcia z komunikacji z psychologiem
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia z logopedą
 • terapia psychologiczna
 • zajęcia wyrównawcze
 • podróże polskie i zagraniczne 

 

BIG TEXT: Dużo więcej o programie... (jeśli chcesz poczytać:))

Poprzez działania edukacyjne BIG BEN 

realizuje: 

 • naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem w językach polskim i angielskim, 
 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie pogłębionej wiedzy na wysokim  poziomie, który  umożliwia co najmniej kontynuację na następnym etapie kształcenia w językach polskim i angielskim, 
 • dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści w językach polskim i angielskim, 
 • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych itp.), 
 • rozwijanie myślenia analitycznego i syntetycznego, 
 • traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, 
 • poznawanie zasad rozwoju osobistego i życia społecznego w obu kulturach, 
 • poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej ze szczególnym naciskiem na kulturę brytyjską.

uczy: 

 • planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności, 
 • skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenie i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, oraz językiem angielskim, przygotowania do publicznych wystąpień w obu językach, 
 • efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich , podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm, 
 • rozwiązywania problemów w twórczy sposób, 
 • poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,  oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 
 • odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków poprzez zajęcia, działania praktyczne, 
 • rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań i talentów, 
 • przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych w oparciu o nowoczesne metody komunikacyjne.